การ Turn ล้อและยางติดรถ

การ Turn ล้อและยางติดรถ

 การเทรินล้อแม็ก และ ยางรถยนต์เก่าว

ราคาในการเทรินล้อแม็ก ขึ้นอยู่ชนิดของล้อแม็ก ขนาดขอบล้อแม็กซ์ ลายล้อแม็กซ์ เป็นส่วนประกอบในการตีราคาเทริน

สรุปราคาเทรินประมาณดังนี้

ราคาเทรินขอบ 13 ต่อชุด 1,000 ถึง 2,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินขอบ 14 ต่อชุด 1,500 ถึง 4,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินขอบ 15 ต่อชุด 3,000 ถึง 5,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินขอบ 16 ต่อชุด 4,000 ถึง 7,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินขอบ 17 ต่อชุด 5,000 ถึง 10,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินขอบ 18 ต่อชุด 6,000 ถึง 12,000 โดยประมาณ

 

ยางรถยนต์เก่าที่สามารถเทรินกับทางร้านได้ต้องมีคุณบัติดังนี้

1. ต้องมีดอกยางที่เหลืออย่างน้อย 30% ขึ้นไป

2. อายุของยางไม่เกิน 3 ปี

3. ยางต้องไม่มีแผลฉีกขาด

4. เนื้อยางต้องไม่แตกร้าว

สรุปราคาเทรินยางรถยนต์เก่าประมาณดังนี้

ราคาเทรินยางขอบ 13 ต่อเส้น 100 ถึง 200 โดยประมาณ

ราคาเทรินยางขอบ 14 ต่อเส้น 200 ถึง 500 โดยประมาณ

ราคาเทรินยางขอบ 15 ต่อเส้น 200 ถึง 800 โดยประมาณ

ราคาเทรินยางขอบ 16 ต่อเส้น 300 ถึง 1,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินยางขอบ 17 ต่อเส้น 400 ถึง 1,000 โดยประมาณ

ราคาเทรินยางขอบ 18 ต่อเส้น 500 ถึง 1,500 โดยประมาณ

ราคาเทริน ล้อแม็ก และ ยาง จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพและลายครับ